Top

Algemene voorwaarden

Open de Algemene Voorwaarden in PDF-formaat
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn ook in te zien op de website en kunnen daar gedownload worden in pdf-formaat.
Algemene Voorwaarden – Many Colorz  Nieuwegein – laatste wijziging: juli 2016

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Klant: de natuurlijk of rechtspersoon die de overeenkomst aangaat met de ondernemer;
2.    Dag: kalenderdag;
3.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de gestelde termijn af te zien van de overeenkomst
4.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 
 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 
Many Colorz
Bazuinlaan 5, 3438CP  Nieuwegein
E-mailadres: info(at)manycolorz.nl
 
Kamer van Koophandel: 55565832
BTW: NL170972835B01
Fax: 084-0038781
 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Many Colorz en op elke totstandgekomen overeenkomst tussen Many Colorz en klant.
2.    De klant kan deze algemene voorwaarden, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, inzien, kopiëren naar een duurzame gegevensdrager en uitprinten via de website van Many Colorz.
 
 
Artikel 4 – Het aanbod
1.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Many Colorz niet.
2.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 

Artikel 5 – De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Many Colorz is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1.    De klant heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te onbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Many Colorz bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.    Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingssrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking aan Many Colorz retourneren, conform de door Many Colorz verstrekte instructies.
 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1.    Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.    Het door de klant betaalde bedrag bij aankoop, zal Many Colorz zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, terugbetalen.
 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1.    Many Colorz sluit het herroepingsrecht van de klant uit indien:
a)   een gesealde of verzegelde verpakking geopend danwel verbroken is;
b)   aangehechte kaartjes van kleding verwijderd zijn;
c)    het artikel na levering beschadigd is geraakt.
 

Artikel 9 – De prijs
1.    De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 

Artikel 10 – Levering
1. Many Colorz zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Many Colorz kenbaar heeft gemaakt.
3. Many Colorz is niet verantwoordelijk voor vermissing van producten indien het door de klant opgegeven adres onjuistheden bevat.
4. De aangegeven levertijd betreft slechts een indicatie. Many Colorz doet haar best de producten binnen deze tijd te leveren, maar garandeert dit niet.
 

Artikel 11 – Betaling
1.    De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Many Colorz te melden.
2.    Na het plaatsen van de bestelling en waarbij niet is gekozen voor achteraf betalen, heeft de klant 4 werkdagen (waarbij de dag van bestellen dag 1 is of als er niet op een werkdag besteld is, de eerstvolgende werkdag de eerste dag is) om het bedrag via een door Many Colorz aangeboden betaalmethode te betalen. Tijdens deze periode van 4 werkdagen houdt Many Colorz de bestelde artikelen in reservering voor de klant. Als na deze periode niet is betaald, vervalt de bestelling en de reservering.
 

Artikel 12 – Achteraf betaling
1.    De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Many Colorz in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a)   risicoanalyses
b)   de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.
 
2.    Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”).
 
Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties.
 
Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen.
 
Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 75 euro. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen.
 
Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
 

Artikel 13 – Klachtenregeling
1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Many Colorz, nadat de klant de gebreken of fouten heeft geconstateerd.
2.    Bij Many Colorz ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Many Colorz binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 

Artikel 14 – Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen Many Colorz en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

Artikel 15 – Nederlandse tekst prevaleert
1.    De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.